Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

21:42
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
19:25
4565 37e2 500
19:22
19:21
19:21
8238 bb09 500
19:21
1174 b0e5 500
19:21
0870 a20f
19:21
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 26 2017

21:24
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:23
21:23
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
21:22
2952 71ab 500
21:22
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:22
- Jak zdefiniowałby Pan pojęcie: kobiecość?

- Dla mnie to cechy, które odróżniają kobiety od mężczyzn. To delikatność, taki dziewczęcy urok, ale także zaradność, upór w dążeniu do celu, umiejętność rozwiązywania spraw inaczej niż my, mężczyźni – nierzadko lepiej. Oczywiście walory estetyczne też mogą mieć znaczenie, w końcu jeśli wspominaliśmy o stereotypach, najbardziej znany z nich jest ten, że kobiety to płeć piękna.
— Liber, magazyn "Skarb" 3/2016
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

December 22 2017

19:59
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
19:57
19:55
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
19:55
19:55
You smile at the extravagance of your dream, and yet you feel that this tissue of absurdity contained some real idea, something that belongs to your true life,—something that exists, and has always existed, in your heart. You search your dream for some prophecy that you were expecting.
— F. Dostojewski „Idiota”
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
19:53
Poza pechowcami i urodzonymi w czepku, wszyscy ludzie żyją równie źle, ale jakby na różnych piętrach. To poczucie swojego piętra jest dla dzisiejszego człowieka, który w ogóle nie ma dalekich perspektyw, jeżeli chodzi o sens własnego życia, godną zachodu namiastką.
— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom I
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl