Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

17:53
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty

January 27 2015

21:11
5468 6a77
Reposted fromkobiety kobiety viablond blond
21:10
0682 cbb7 500
Reposted fromobsessive obsessive viaewuu ewuu
18:36
18:32
7089 7b76
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viainsidemylove insidemylove
18:32
7873 0509 500
18:31


 JoeyfulNew York State of mind
17:38
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viawelfare welfare
17:36
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacountingme countingme
17:35
6080 2100 500
17:33
9365 b0a4 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianadelle nadelle
17:31
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
17:31

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialenka024 lenka024
17:30
5493 21a5 500

agentkrocky:

positivelyfat:

whiskey-and-cowgirl-boots:

they buy you tampons

requested by anon

This is adorable actually

I like Luke

Lmao

17:29
3241 b808 500
Reposted fromgazda gazda vialenka024 lenka024
17:28
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się.  Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura (z książki Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych)
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty

January 25 2015

22:32
9763 249c
Reposted fromimradioactive imradioactive viadreamlike dreamlike
22:17
Czy intencje się liczą?
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir
22:10
22:10
3971 a7e8 500
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl