Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

21:16
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 18 2017

20:15
5433 bf1c 500
20:15
4769 fc8d 500
Reposted fromsunlight sunlight vianamehercarmen namehercarmen
20:06
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama vianamehercarmen namehercarmen
20:06
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe vianamehercarmen namehercarmen
20:05
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand vianamehercarmen namehercarmen
20:04
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey vianamehercarmen namehercarmen
20:04
2457 9d07
20:02
3392 b9a8
20:02
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re vianamehercarmen namehercarmen
20:02
20:00
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vianamehercarmen namehercarmen
20:00
20:00
1907 b4ff
Reposted fromdusix dusix vianamehercarmen namehercarmen
19:59
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vianamehercarmen namehercarmen
19:56
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viamojanazawsze mojanazawsze
19:55
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viaKawaiiNamida KawaiiNamida
19:55
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
19:54
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
14:58
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl